Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

G&G Natuursteen B.V.

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1     Definities
Natuursteen gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder valt eveneens te  verstaan materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen. Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuursteen-composities zijn verwerkt. Wederpartij: iedere (rechts) persoon die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten, dan wel heeft afgesloten. Leverancier: G&G Natuursteenbedrijf B.V.
1.2 Aanbiedingen vanwege de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij, evenals de uitvoering  van de overeenkomsten worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.
1.4 Deze algemene verkoop- leverings- voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die met de wederpartij wordt gesloten, nadat voor de eerst maal met de wederpartij een overeenkomst is gesloten onder de werking van deze algemene verkoop-leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: OFFERTES
2.1 Iedere offerte vanwege de leverancier blijft ongewijzigd geldig gedurende een erin genoemde termijn. Staat er geen termijn vermeld dan is de offerte 30 dagen geldig.
2.2 Alle in de offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 3: BELASTINGEN EN LONEN
3.1 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere van overheidswegen op het aangeboden of geleverde werk of de daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport daarvan, na de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan de wederpartij in rekening gebracht.
3.2 Indien de Cao-lonen van werknemers in het natuursteenbedrijf in binnen- en buitenland na de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst worden verhoogd is de leverancier bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het te leveren werk in rekening te brengen aan wederpartij, die verplicht is deze kosten te betalen.

Artikel 4: HOEVEELHEDEN
4.1 Omtrent de in de overeenkomst  genoemde hoeveelheden van bewerkte natuursteen wordt voor de inhoud van de steen gerekend naar het kleinste om -      schreven parallellepipedum, waarbij natuur steen van minder  dan 10dm³ als natuursteen van 10dm³ word gerekend.
4.2 Bij levering van natuursteen per 1m² word voor de oppervlakte van de   natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0.1m² bedraagt.
4.3 Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.

Artikel 5: PRIJZEN
5.1 De prijzen genoemd in de offerte en overeenkomst zijn excl. BTW tenzij anders vermeld. Ze gelden in Euro’s.

Artikel 6: LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Leverancier en wederpartij zullen overeenkomen of de levering ‘af werk- plaats’, ‘franco werk dan wel’ gesteld in het werk’ zal plaats vinden.
6.2 Bij levering ‘af werkplaats’ wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden voor het laden op het vervoersmiddel
6.3 Bij levering ‘franco werk’ wordt de levering geacht te hebben plaatgevonden  bij in ontvangst name voor het lossen op de door wederpartij opgegeven bestemming. De leverancier is slechts gehouden tot levering van de opgegeven bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Indien de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar is, is de leverancier gerechtigd zelf een plaats voor de levering aan te wijzen.
6.4 De wederpartij is gehouden het geleverde direct bij de levering op beschadigingen en/of gebreken te controleren en terstond binnen 24 uur die gebreken aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn van 24 uur  wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
6.5 In geval van zowel door de leverancier als door de wederpartij geconstateerde beschadiging van of gebreken aan onverwerkte goederen is de leverancier gerechtigd deze terug te nemen zonder vergoeding van schade en/of kosten aan de wederpartij, onder voorwaarden dat de leverancier alsnog aan de wederpartij zal leveren hetgeen tussen hen is overeengekomen. Indien de leverancier hiertoe niet in staat is, is ieder der partijen gerechtigd de ontbinding der overeenkomst in te roepen, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op vergoeding van schade, in welke vorm ook geleden, kan ontlenen.
6.6 Bij levering ‘gesteld in het werk’ wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij voltooiing der werkzaamheden, van welk feit door de leverancier aan de wederpartij mededeling wordt gedaan.
6.7 De risico’s gaan bij de levering over van leverancier op wederpartij.
6.8 Indien bij levering ter bestemming noch de wederpartij, noch een vertegen- woordiger zijner- of harerzijds, aanwezig is om de goederen in ontvangst  te nemen, is de leverancier gerechtigd de goederen onder zich te houden terwijl de levering wordt geacht plaats te hebben gehad. De wederpartij is gehouden tot vergoeding van de extra door de leverancier te maken kosten in verband met opslag en overige handelingen.
6.9 De leverancier is gerechtigd om de goederen door middel van deelleveranties te leveren, welke afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd.
6.10 De leverancier is verplicht de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor de overschrijding ervan. Hij is bij overschrijding van de levertijd evenmin gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook.
6.11 Elke overeengekomen leverings termijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.
6.12 Wanneer de leverancier zelf in het werk maten moet vastleggen of gegevens in het werk moet controleren gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs kan worden geacht dat de opmeting of controle kan zijn geschied.
6.13 De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een redelijk termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.
6.14 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht om ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, daarbij de leverancier een termijn van drie weken gunnende om alsnog aan zijn leverings verplichting te kunnen voldoen.

Artikel 7: WIJZE VAN TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1  Tenzij  ‘af werkplaats’ wordt geleverd zullen de wijze van transport en de verpakking door de leverancier worden  bepaald, behalve wanneer de wederpartij specifieke wensen omtrent een en ander aan de leverancier heeft kenbaar gemaakt. Eventueel met die wensen gepaard gaande extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7.2 Voor zover er op de leverancier enigerlei vorm van aansprakelijkheid rust terzake van het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassura-deuren in de regel verstrekken.

Artikel 8: UITVOERING
8.1 De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werk-zaamheden, alsmede de kosten van in het werk slijpen en/of accorderen zijn slechts dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
8.2 Op de wederpartij rust de plicht bij het opmeten of controleren door de leverancier assistentie te verlenen door het gedetailleerd aangeven  van peilmaten stramienlijnen en maten van aansluitend niet natuursteenwerk dan wel natuursteen werk en door in het algemeen  die gegevens te verschaffen welke het de leverancier mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen.
8.3 De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het onjuist aangeven van de in het vorig lid bedoelde peilmaten, stramienlijnen en andere gegevens, almede voor die kosten welke voordvloeien uit gebrekkige bouwcoördinatie en/of het onvoldoende   voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten vanwege wederpartij.
8.4 Indien verpakking plaatsheeft in kisten, kratten, op pallets of dergelijke, wordt deze verpakking slechts in bewaring gegeven aan de wederpartij en blijft deze eigendom van de leverancier.
8.5 Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen door weder- partij schoon, vrij van verontreiniging en geheel ontruimd, wind-, waterdicht en vorstvrij aan leverancier ter beschikking worden gesteld. De ruimten dienen bovendien goed verlicht en goed bereikbaar te zijn.
8.6 Bij levering ‘gesteld in het werk’ is de wederpartij verplicht, tenzij anders wordt overeengekomen, aan de leverancier daar waar nodig het gebruik te verschaffen of te doen verschaffen van steiger- en hijsmateriaal, cementmolen, kuipen en metselmaterialen, water, energie en specie, zonodig  met daarbij behorend bedienend personeel, zonder dat de leverancier daarvoor aan de wederpartij of derden enige vergoeding schuldig zal zijn.
8.7 Voor rekening en risico van de wederpartij is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde natuursteenwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon enz.
8.8 De wederpartij is verplicht te verzekeren: het uitgevoerde werk tegen alle materiële schade alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van de leveranciers.

Artikel 9: KWALITEIT
9.1 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
9.2 Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. In lengte en breedte wordt geen tolerantie toegestaan.
9.3 Bij andere steensoorten zoals bedoeld in art. 9.2 is een tolerantie in de dikte, lengte en breedte van ten hoogste 5% toegestaan.
9.4 Wanneer de leverancier ermee bekend is dat tegelwerk van steensoorten zoals bedoeld in art. 9.3 ‘koud’ moet worden gelegd of gezet, is in afwijking van het in art. 9.3 bepaalde, geen tolerantie toegestaan.
9.5 Vakkundig in het geleverde  aangebracht lijm-,kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

Artikel 10: MEER EN MINDERWERK
10.1 Bij meerdere of mindere levering dan overeengekomen, van materiaal en/of arbeid, is de overeengekomen eenheids- prijs voor de leverancier niet bindend: evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen bij de leverancier gangbare prijzen, meer/minder  werken dienen schriftelijk tijdens werk en/of vooraf worden vastgelegd.

Artikel 11: OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeen- komst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen  c.q. onderdelen brand , overheidsmaatregelen, bedrijfssto- ringen bij leverancier / toeleveranciers alsmede wanprestatie gepleegd door toeleverancier.
11.3 Indien de overmacht naar het oordeel van de leverancier van tijdelijke aard is, heeft deze het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De wederpartij is niet gerechtigd alsdan de overeenkomst op te zeggen dan wel te laten ontbinden.
11.4 Indien de leverancier van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal de leverancier zulks aan de wederpartij schriftelijk mededelen  en kan de leverancier de ontbinding van de overeenkomst inroepen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 12: RETENTIERECHT
12.1
Op alle goederen van de wederpartij welke de leverancier onder zich heeft, heeft de leverancier het recht van retentie, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
12.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende goederen blijft berusten bij de wederpartij.

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
- Onoordeelkundig gebruik van het gele- verde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is.
- Onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen:
- Schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens , zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.
De wederpartij  vrijwaart de leverancier terzake.
13.2 De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van: Verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud of materialen: Het niet waterdicht zijn van aangebrachte en of materialen: verwerking van de ondergrond of  gebre- ken daarin: verontreiniging of andere  gebreken in of aan door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen.
13.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor de geviogen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt de leve- rancier aansprakelijkheid in geval zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht van een door de wederpartij of diens opdrachtgever aangestelde deskundigen geschieden.
13.4 De aansprakelijkheid van de leveran- cier op grand van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij  niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeen- komst.
13.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of enige andere indirecte schade.

Artikel 14: RECLAME
14.1 Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen de in art. 6.4 genoemde termijn te geschieden.
14.2 Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de leverancier te zijn ingediend.
14.3 Na het verstrijken van de termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden alsdan door de leveran- cier niet meer in behandeling genomen.
14.4 In het geval dat de reclames door de leverancier gegrond worden bevonden is de leverancier verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast recht heeft op welke ander vergoeding dan ook.
14.5 De betalingsverplichting van de wederpartij wordt door reclamering niet geschorst, terwijl de wederpartij alsdan niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

Artikel 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 De door de leverancier geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de wederpartij zich van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier volledig heeft gekweten.
15.2 In geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde goederen door of bij de wederpartij verkrijgt de leverancier het mede-eigendomsrecht van de nieuw onstane goederen dan wel van de samengestelde goederen en wel voor de waarde van de geleverde goederen.

Artikel 16: BETALING
16.1
Tenzij m.b.t. de betaling een andere afspraak is gemaakt dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na datum van factuur of termijnnota.
16.2 Indien de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur of de termijnnota, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting c.q. schuldvergelijking is niet toegestaan.
16.3 Indien de betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist, terwijl alsdan door de leverancier een rentepercentage van1.5% per maand aan de wederpartij in rekening wordt gebracht, waarbij ieder gedeelte van de maand geld als een hele maand.
16.4 Iedere betaling door de wederpartij strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede tot voldoening van door de leverancier gemaakte invorderingskosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering .
16.5 Indien de wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt  verklaard, dan wel  surséance van betaling aanvraagt, danwel dat er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd:
B. Komt te overlijden:
C. overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap en/of (andere) rechtspersoon, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf:
D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen:
heeft de leverancier door het enkel plaatsvinden van een van bovenvermelde omstandigheden het recht ter zijner keuze de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande  vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nader ingebrekestelling,
16.6 Elk met “leverancier” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat hem van voldoende krediet- waardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 17: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
17.1 De wederpartij zorgt ervoor dat “leverancier” tijdig kan beschikken:
A. over voldoende gelegenheid voor aan- voer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
B. over aansluitmogelijkheden voor elektri- sche machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
17.2 De wederpartij is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen indien deze op of bij het werk aanwezig zijn danwel hiervoor tijdig zorg te dragen.
17.3 Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige uitvoering daarvan.
17.4 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verant- woordelijk is, kunnen de daaruit voor “leverancier” voortvloeiende schade en kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 18: UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
18.1 Wederpartij machtigt “leverancier” om de opdracht door een door hen aan te wijze derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De wederpartij gaat akkoord met de overdracht door “leverancier” aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door “leverancier” met wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 19: AFSPRAKEN
19.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “leverancier” binden de laatste niet, voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.
19.2 Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen  alle werknemers en medewerkers die geen procuratie heb- ben.

Artikel 20: AANRECHTBLADEN
20.1 Aanrechtbladen worden van een door wederpartij geleverde tekening op maat gemaakt. Na ontvangst van de tekening zal tot verwerking worden overgegaan en kunnen geen wijzigingen meer plaatsvinden. Bij de maatvoering dient met een tolerantie van 3 millimeter rekening te worden gehouden.
20.2 Bladlengtes tot 270 centimeter wor- den, indien mogelijk, uit een lengte geleverd. Grotere lengtes op aanvraag. Uitgegaan wordt van een bladbreedte- diepte van zestig centimeter. Andere breedten zijn uiteraard mogelijk tot maxi- maal 125 cm Nog bredere bladen op aanvraag.
20.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om detail- en/of constuctiewijzigin- gen door te voeren indien de opgegeven detaillering en/of constructie technisch of kwalitatief niet verantwoord of realiseer- baar is. Wijzigingen zullen altijd schriftelijk worden bevestigd.
20.4 beschadigingen en breuk na aflever- ing door ondeskundig  stelwerk, ondeskundig transport e.d. zijn niet voor rekening van leverancier.
20.5 Beschadigingen door onjuist gebruik, onjuiste behandeling of onjuiste belasting zijn eveneens niet voor rekening van leverancier. Het is van belang dat aanrecht- bladen e.d. regelmatig worden behandeld en op de juiste wijze worden gereinigd en dat hierop geen hete pannen zonder onderzetters worden gezet.
20.6 Scheuren in het materiaal, dienen bij aflevering geconstateerd, en op de afleveringsbon vermeld te worden: reclames achteraf hierop zijn niet mogelijk.
20.7 Op verlijmingen en constructie is een garantietermijn van 1 jaar na afleveringsdatum van toepassing.
20.8 Bij het gebruik van onderhouds- middelen, niet geleverd door de leverancier, vervalt alle garantie.
20.9 Alle kosten voortkomend uit herstel- werkzaamheden in verband met garantie zijn niet verhaalbaar bij leverancier (bijvoorbeeld hak- en breekwerken, beschadigingen, uurlonen.

Artikel 21: GESCHILLEN
21.1 Deze Algemene Voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door het Nederlandse recht.
21.2 De door de leverancier, ter afdwinging van zijn uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten, gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, komen voor rekening van de wederpartij. De incassokosten bedragen 15% van het door de wederpartij aan de leverancier verschuldigde bedrag met een minimum €250,- excl. BTW, waaronder eveneens valt te verstaan in art. 16.3 genoemde rente.
21.3 Alle geschillen welke ontstaan tussen de leverancier en de wederpartij naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, zullen op verzoek van de leverancier worden beslecht door het bevoegde Kantongerecht.